1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HOTELINDUSTRIE 2006 (AGBH 2006) Versie d.d. 15 november 2006

 1. Toepassingsgebied
  1. Deze Algemene Voorwaarden voor de Hotelbranche (hierna “AGBH 2006” genoemd) vervangen de vorige ÖHVB in de versie van 23 september 1981.
  2. De AGBH 2006 sluit speciale overeenkomsten niet uit. De AGBH 2006 zijn ondergeschikt aan individuele overeenkomsten.
 2. Definities van termen
  1. Definities van termen:
   • “Accommodatieverstrekker“: is een natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling gasten onderbrengt.
   • “Gast“: een natuurlijke persoon die gebruik maakt van accommodatie. In de regel is de gast ook de contractuele partner. Onder gasten vallen ook personen die met de contractpartner meereizen (bijv. familieleden, vrienden, etc.).
   • “contractant“: een natuurlijke of rechtspersoon in Oostenrijk of in het buitenland die als gast of namens een gast een verblijfsovereenkomst sluit.
   • “Consument” en “Ondernemer”: De termen moeten worden opgevat in de zin van de Consumer Protection Act 1979, zoals gewijzigd.
   • “Logiesovereenkomst“: Is de overeenkomst gesloten tussen de logiesverlener en de contractant, waarvan de inhoud hieronder nader wordt geregeld.
 3. Sluiting van het contract – aanbetaling
  1. Het logiescontract komt tot stand na aanvaarding van de bestelling van de contractant door de logiesverlener. Elektronische verklaringen worden geacht te zijn ontvangen als de partij voor wie ze bestemd zijn ze onder normale omstandigheden kan ophalen en ze worden ontvangen tijdens de aangekondigde kantooruren van de aanbieder van de accommodatie.
  2. De herbergier heeft het recht om de verblijfsovereenkomst af te sluiten onder de voorwaarde dat de contractant een aanbetaling doet. In dit geval is de herbergier verplicht om de contractant over de vereiste aanbetaling te informeren, voordat hij de schriftelijke of mondelinge bestelling van de contractant aanneemt. Gaat de contractant akkoord met de aanbetaling (schriftelijk of mondeling), dan geldt de verblijfsovereenkomst als gesloten, wanneer de herbergier de akkoordverklaring van de contractant met de betaling van de aanbetaling heeft ontvangen.
  3. De contractpartner is verplicht om de aanbetaling uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de accommodatie te voldoen. De kosten voor de geldtransactie (bijv. overschrijvingskosten) zijn voor rekening van de contractpartner. Voor credit- en debetkaarten gelden de respectieve voorwaarden van de kaartmaatschappijen.
  4. De aanbetaling is een deel van de overeengekomen vergoeding.
 4. Begin en einde van accommodatie
  1. De contractant heeft het recht om de gehuurde kamers vanaf 16:00 uur op de overeengekomen dag (“dag van aankomst”) te betrekken, tenzij de herbergier een ander tijdstip voorstelt.
  2. Als een kamer voor het eerst wordt betrokken vóór 6.00 uur ’s ochtends, telt de vorige nacht als eerste overnachting.
  3. De gehuurde kamers moeten op de dag van vertrek vóór 12.00 uur door de contractpartner worden verlaten. De accommodatieverschaffer heeft het recht om een extra dag in rekening te brengen als de gehuurde kamers niet op tijd worden verlaten.
 5. Terugtrekking uit het accommodatiecontract door de accommodatieverschaffer – annuleringskosten
  1. Voorziet de verblijfsovereenkomst in een aanbetaling en werd de aanbetaling door de contractant niet tijdig betaald, dan kan de herbergier zich zonder uitstel uit de verblijfsovereenkomst terugtrekken.
  2. Als de gast niet voor 18.00 uur op de afgesproken dag van aankomst verschijnt, is er geen verplichting om accommodatie te verstrekken, tenzij een latere aankomsttijd is overeengekomen.
  3. Als de contractpartner een aanbetaling heeft gedaan (zie 3.3), blijft de ruimte gereserveerd tot uiterlijk 12.00 uur op de dag volgend op de overeengekomen dag van aankomst. Bij vooruitbetalingen van meer dan vier dagen eindigt de accommodatieverplichting om 18.00 uur op de vierde dag, waarbij de dag van aankomst als eerste dag wordt gerekend, tenzij de gast een latere dag van aankomst aankondigt.
  4. Tenzij anders overeengekomen, kan de logiesovereenkomst door de logiesverlener om objectief gerechtvaardigde redenen worden geannuleerd door middel van een eenzijdige verklaring uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de contractant.
 6. Terugtrekking door de contractpartner – annuleringskosten
  1. De verblijfsovereenkomst kan door de contractant worden opgezegd door middel van een eenzijdige verklaring uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast zonder betaling van annuleringskosten.
  2. Buiten het gebied beschreven in 5.5. Herroeping door een eenzijdige verklaring van de contractpartner is binnen de in het contract vermelde termijn alleen mogelijk tegen betaling van de volgende annuleringskosten:
   • tot 1 maand voor de dag van aankomst 40% van de totale pakketprijs;
   • tot 1 week voor de dag van aankomst 70% van de totale pakketprijs;
   • 90% van de totale pakketprijs in de laatste week voor de dag van aankomst.
  3. Als de contractant door onvoorziene buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstroming, enz.) niet in staat is om op de dag van aankomst bij het etablissement te arriveren, is de contractant niet verplicht om de overeengekomen vergoeding voor de dagen van aankomst te betalen.
  4. De betalingsverplichting voor het geboekte verblijf herleeft vanaf de datum van aankomst als aankomst binnen drie dagen opnieuw mogelijk is.
 7. Alternatieve accommodatie
  1. De herbergier kan de contractant of de gasten een passende vervangende woonruimte (van dezelfde kwaliteit) aanbieden, indien dit voor de contractant redelijk is, in het bijzonder indien de afwijking gering en objectief gerechtvaardigd is.
  2. Er wordt een objectieve rechtvaardiging gegeven, bijvoorbeeld als de kamer(s) onbruikbaar is (zijn) geworden, gasten die al zijn ondergebracht hun verblijf verlengen, er een overboeking is of andere belangrijke operationele maatregelen deze stap noodzakelijk maken.
  3. Eventuele extra kosten voor de vervangende accommodatie worden gedragen door de aanbieder van de accommodatie.
 8. Rechten van de contractpartner
  1. Door het afsluiten van een logiescontract verwerft de contractpartner het recht op het gebruikelijke gebruik van de gehuurde kamers, de faciliteiten van het logiesbedrijf, die gewoonlijk toegankelijk zijn voor de gasten voor gebruik zonder speciale voorwaarden, en op de gebruikelijke service. De contractpartner moet zijn rechten uitoefenen in overeenstemming met eventuele richtlijnen van het hotel en/of de gast (huisregels).
 9. Verplichtingen van de contractpartner
  1. De contractpartner is verplicht tot betaling van de overeengekomen vergoeding plus eventuele extra bedragen die voortvloeien uit het afzonderlijke gebruik van diensten door hem en/of de gasten die hem vergezellen plus de wettelijke BTW uiterlijk op het moment van vertrek.
  2. De accommodatieverschaffer is niet verplicht om vreemde valuta te accepteren. Als de accommodatieverschaffer buitenlandse valuta accepteert, worden deze geaccepteerd als betaling tegen de huidige wisselkoers indien mogelijk. Indien de herbergier vreemde valuta of betaalmiddelen zonder contant geld accepteert, draagt de contractant alle hieraan verbonden kosten, zoals navraag bij creditcardmaatschappijen, telegrammen, enz.
  3. De contractant is tegenover de herbergier aansprakelijk voor alle schade die door de contractant, de gast of andere personen veroorzaakt wordt, die met medeweten of wil van de contractant diensten van de herbergier aannemen.
 10. Rechten van de aanbieder van de accommodatie
  1. Weigert de contractant de overeengekomen vergoeding te betalen of is hij in verzuim, dan komt de herbergier het wettelijke retentierecht volgens § 970c ABGB en het wettelijke pandrecht volgens § 1101 ABGB op de door de contractant of de gast ingebrachte voorwerpen toe. De herbergier kan dit retentierecht ook uitoefenen tot zekerheid van zijn vordering uit de verblijfsovereenkomst, in het bijzonder voor cateringkosten, andere kosten die hij voor de contractant gemaakt heeft en voor schadeclaims van welke aard dan ook.
  2. Indien bediening in de kamer van de contractant of op ongebruikelijke tijden van de dag (na 20.00 uur en voor 6.00 uur) vereist is, heeft de logiesverlener het recht hiervoor een speciale vergoeding in rekening te brengen. Deze speciale toeslag moet echter worden vermeld op het kamerprijsbord. De accommodatieverschaffer kan deze diensten ook weigeren om operationele redenen.
  3. De herbergier heeft te allen tijde het recht om zijn diensten te factureren of tussentijds te factureren.
 11. Verplichtingen van de accommodatieverschaffer
  1. De logiesverlener is verplicht om de overeengekomen diensten te verlenen in een mate die overeenkomt met zijn standaard.
  2. Speciale diensten van de accommodatieverschaffer die gelabeld moeten worden en niet bij de accommodatieprijs inbegrepen zijn, gelden als voorbeeld:
   1. Speciale accommodatie diensten die apart in rekening kunnen worden gebracht, zoals het aanbieden van salons, sauna, binnenzwembad, zwembad, solarium, garage, etc;
   2. Voor extra bedden of kinderbedjes wordt een gereduceerde prijs in rekening gebracht.
 12. Aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer voor schade aan meegebrachte voorwerpen
  1. De herbergier is aansprakelijk volgens § 970 e.v. van het Oostenrijks Burgerlijk Wetboek (ABGB) voor de door de contractant ingebrachte voorwerpen. De herbergier is alleen aansprakelijk, indien de voorwerpen aan de herbergier of aan door de herbergier bevoegde personen overhandigd werden of naar een door de herbergier aangewezen of geïnstrueerde plaats gebracht werden. Indien de herbergier geen bewijs kan overleggen, is de herbergier aansprakelijk voor zijn eigen schuld of de schuld van zijn werknemers en de personen die van en naar de accommodatie reizen. Volgens § 970 lid 1 ABGB is de logiesverlener aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat is vastgelegd in de Federale Wet van 16 november 1921 inzake de aansprakelijkheid van herbergiers en andere ondernemers, zoals gewijzigd. Voldoet de contractant of de gast niet onmiddellijk aan het verzoek van de herbergier om de voorwerpen in een speciale opslagplaats te deponeren, dan is de herbergier van zijn aansprakelijkheid ontslagen. Het bedrag van de aansprakelijkheid van de logiesverlener is beperkt tot maximaal het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering van de desbetreffende logiesverlener. Er moet rekening worden gehouden met elke fout van de contractpartner of gast.
  2. De accommodatieverschaffer is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid. Als de contractpartner een ondernemer is, is aansprakelijkheid ook uitgesloten voor grove nalatigheid. In dit geval draagt de contractuele partner de bewijslast voor het bestaan van schuld. Gevolgschade of indirecte schade en gederfde winst worden in geen geval vergoed.
  3. De accommodatieverschaffer is alleen aansprakelijk voor kostbaarheden, geld en waardepapieren tot het huidige bedrag van € 550. De herbergier is alleen aansprakelijk voor verdere schade in het geval dat hij deze voorwerpen in bewaring heeft genomen met kennis van hun toestand of in het geval dat de schade door hemzelf of een van zijn werknemers werd veroorzaakt. De beperking van aansprakelijkheid volgens 13.1 en 13.2 is mutatis mutandis van toepassing.
  4. De logiesverlener mag het in bewaring nemen van kostbaarheden, geld en waardepapieren weigeren als de voorwerpen in kwestie aanzienlijk waardevoller zijn dan de voorwerpen die gasten van het logiesverstrekkend bedrijf in kwestie gewoonlijk in bewaring hebben.
  5. In elk geval van veronderstelde opslag is aansprakelijkheid uitgesloten, indien de contractpartner en/of de gast de logiesverlener niet onmiddellijk op de hoogte stelt van de ontstane schade. Bovendien moeten deze vorderingen binnen drie jaar na kennis of mogelijke kennisneming door de contractpartner of gast voor de rechter worden gebracht, anders vervalt het recht.
 13. Beperking van aansprakelijkheid
  1. Indien de contractant een consument is, is de aansprakelijkheid van de herbergier voor lichte nalatigheid, met uitzondering van persoonlijk letsel, uitgesloten.
  2. Als de contractpartner een ondernemer is, is de aansprakelijkheid van de logiesverlener voor lichte en grove nalatigheid uitgesloten. In dit geval draagt de contractuele partner de bewijslast voor het bestaan van schuld. Gevolgschade, immateriële schade of indirecte schade en gederfde winst worden niet vergoed. In elk geval is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van het legitieme belang.
 14. Veeteelt
  1. Dieren mogen alleen in het logiesverstrekkend bedrijf worden binnengebracht met voorafgaande toestemming van de logiesverstrekker en, indien nodig, tegen een speciale vergoeding.
  2. De contractpartner die een dier meeneemt, is verplicht dit dier tijdens zijn verblijf naar behoren te houden of onder toezicht te stellen van een geschikte derde partij op eigen kosten.
  3. De contractpartner of gast die een dier meeneemt, moet een passende dierenaansprakelijkheidsverzekering hebben of een particuliere aansprakelijkheidsverzekering die ook mogelijke schade veroorzaakt door dieren dekt. Op verzoek van de accommodatieverschaffer moet een bewijs van de relevante verzekering worden overlegd.
  4. De contractant of zijn verzekeraar is hoofdelijk aansprakelijk jegens de logiesverlener voor alle schade veroorzaakt door dieren die op het terrein worden gebracht. De schade omvat in het bijzonder ook de schadevergoedingen die de logiesverlener aan derden moet betalen.
  5. Dieren zijn niet toegestaan in de lounges, salons, restaurantruimten en wellnessruimten.
 15. Uitbreiding van de accommodatie
  1. De contractuele partner heeft geen recht op verlenging van zijn/haar verblijf. Indien de contractant de herbergier tijdig op de hoogte brengt van zijn wens om het verblijf te verlengen, kan de herbergier met de verlenging van de verblijfsovereenkomst instemmen. De accommodatieverschaffer is hiertoe niet verplicht.
  2. Als de contractant door onvoorziene buitengewone omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstroming, enz.) op de dag van vertrek niet in staat is om het logiesverblijf te verlaten en alle vertrekmogelijkheden geblokkeerd of onbruikbaar zijn, wordt de logiesovereenkomst automatisch verlengd voor de duur van de onmogelijkheid om te vertrekken. Een korting op de vergoeding voor deze periode is alleen mogelijk als de contractpartner niet volledig gebruik kan maken van de diensten van de accommodatieverschaffer vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden. De accommodatieverschaffer heeft het recht om ten minste de prijs in rekening te brengen die overeenkomt met de prijs die gewoonlijk in het laagseizoen in rekening wordt gebracht.
 16. Beëindiging van het accommodatiecontract – voortijdige annulering
  1. Indien de verblijfsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze bij het verstrijken van de termijn.
  2. Indien de contractant voortijdig annuleert, heeft de herbergier het recht om de volledige overeengekomen vergoeding te eisen. De logiesverlener brengt in mindering wat hij heeft bespaard door het niet gebruiken van zijn diensten of wat hij heeft ontvangen door de gereserveerde kamers aan anderen te verhuren. Er is alleen sprake van een besparing als het logiesbedrijf volgeboekt is op het moment dat de door de gast geboekte kamers niet worden gebruikt en de kamer door de annulering van de contractant aan andere gasten kan worden verhuurd. De contractuele partner draagt de bewijslast van de besparingen.
  3. Het overlijden van een gast beëindigt het contract met de accommodatieverschaffer.
  4. Indien het logiescontract voor onbepaalde duur is afgesloten, kunnen de contractanten het contract opzeggen tot 10.00 uur op de derde dag voor het voorziene einde van het contract.
  5. De herbergier heeft het recht om de verblijfsovereenkomst met onmiddellijke ingang om gegronde redenen op te zeggen, in het bijzonder wanneer de contractant of de gast
   1. aanzienlijk schadelijk gebruik maakt van de ruimten of door zijn of haar onattent, beledigend of anderszins grof onbehoorlijk gedrag jegens de andere gasten, de eigenaar, zijn of haar personeel of derden die in het logiesverblijf verblijven, het verblijf onaangenaam maakt of zich jegens deze personen schuldig maakt aan een strafbaar feit tegen eigendom, goede zeden of lichamelijke veiligheid;
   2. wordt getroffen door een infectieziekte of een ziekte die langer duurt dan de verblijfsperiode of anderszins zorgbehoevend wordt;
   3. de ingediende facturen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn binnen een redelijk vastgestelde termijn (3 dagen).
  6. Indien de uitvoering van het contract onmogelijk wordt door een gebeurtenis die als overmacht wordt beschouwd (bijv. natuurrampen, staking, uitsluiting, officiële bevelen, enz.), kan de logiesverlener het logiescontract op elk moment beëindigen zonder een opzegtermijn in acht te nemen, op voorwaarde dat het contract niet reeds bij wet wordt geacht te zijn beëindigd of de logiesverlener wordt ontslagen van zijn verplichting om logies te verschaffen. Schadeclaims e.d. van de contractpartner zijn uitgesloten.
 17. Ziekte of overlijden van de gast
  1. Als een gast ziek wordt tijdens zijn verblijf in het logiesverstrekkend bedrijf, verleent de logiesverstrekker op verzoek van de gast medische zorg. In geval van dreigend gevaar moet de logiesverlener ook zonder speciaal verzoek van de gast medische verzorging regelen, in het bijzonder als dit noodzakelijk is en de gast niet in staat is om dit zelf te doen.
  2. Zolang de gast niet in staat is om beslissingen te nemen of de familieleden van de gast niet kunnen worden gecontacteerd, zorgt de logiesverlener voor medische behandeling op kosten van de gast. De reikwijdte van deze zorgmaatregelen eindigt echter op het moment dat de gast in staat is om beslissingen te nemen of de familieleden op de hoogte zijn gebracht van de ziekte.
  3. De herbergier heeft het recht om van de contractant en de gast of, in geval van overlijden, van hun rechtsopvolgers een schadevergoeding te eisen voor met name de volgende kosten:
   1. Uitstaande medische kosten, kosten voor patiëntenvervoer, medicatie en medische hulpmiddelen
   2. noodzakelijke desinfectie van de ruimte,
   3. onbruikbaar geworden linnengoed, beddengoed en bedmeubilair, anders voor de desinfectie of grondige reiniging van al deze items,
   4. Herstel van muren, meubilair, tapijten, enz. voor zover deze vervuild of beschadigd zijn in verband met de ziekte of het overlijden,
   5. Kamerhuur, voor zover de kamer is gebruikt door de gast, plus de dagen waarop de kamers niet kunnen worden gebruikt vanwege desinfectie, ontruiming of iets dergelijks,
   6. eventuele andere schade die de accommodatieverschaffer heeft opgelopen.
 18. Plaats van nakoming, bevoegde rechtbank en rechtskeuze
  1. De plaats van vervulling is de plaats waar het logiesverstrekkend bedrijf is gevestigd.
  2. Dit contract is onderworpen aan het Oostenrijkse formele en materiële recht met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht (in het bijzonder IPRG en EVÜ) en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
  3. De exclusieve bevoegde rechtbank voor bilaterale handelstransacties is de statutaire zetel van de logiesverstrekker, waarbij de logiesverstrekker ook gerechtigd is zijn rechten te doen gelden voor elke andere rechtbank met plaatselijke en materiële bevoegdheid.
  4. Indien de verblijfsovereenkomst werd gesloten met een contractuele partner die een consument is en zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in Oostenrijk heeft, kan een rechtsvordering tegen de consument alleen worden ingesteld in de woonplaats, gebruikelijke verblijfplaats of plaats van tewerkstelling van de consument.
  5. Indien de verblijfsovereenkomst is gesloten met een contractuele partner die een consument is en wiens woonplaats zich bevindt in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Oostenrijk), IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de rechtbank die ter plaatse en materieel bevoegd is voor de woonplaats van de consument exclusief bevoegd voor vorderingen tegen de consument.
 19. Diverse
  1. Tenzij bovenstaande bepalingen anders bepalen, gaat een termijn in op het moment dat het document waarin de termijn wordt vastgesteld, wordt overhandigd aan de contractpartijen, die de termijn in acht moeten nemen. Bij het berekenen van een tijdslimiet die wordt bepaald door dagen, wordt de dag waarop de tijd of gebeurtenis valt waarop het begin van de tijdslimiet gebaseerd moet worden, niet meegerekend. Tijdslimieten bepaald door weken of maanden verwijzen naar die dag van de week of maand die door zijn naam of nummer overeenkomt met de dag vanaf wanneer de tijdslimiet moet worden gerekend. Als deze dag in de maand ontbreekt, is de laatste dag van deze maand bepalend.
  2. Verklaringen moeten op de laatste dag van de deadline (middernacht) door de andere contractpartij zijn ontvangen.
  3. De herbergier heeft het recht zijn eigen vorderingen met de vorderingen van de contractant te verrekenen. De contractant heeft niet het recht zijn eigen vorderingen met de vorderingen van de herbergier te verrekenen, tenzij de herbergier insolvent is of de vordering van de contractant door een rechtbank vastgesteld of door de herbergier erkend is.
  4. In het geval van hiaten zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.